Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Jarczów

 

Wójt Gminy Jarczów:

Tomasz Tyrka

Kontakt:
Urząd Gminy Jarczów
pokój nr 18
e-mail.: wojt@gmina-jarczow.pl

Do zadań Wójta należy:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy, kierowanie urzędem gminy, wydawanie zarządzeń,
 2. reprezentowanie gminy i urzędu gminy na zewnątrz,
 3. składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem,
 4. gospodarowanie mieniem komunalnym,
 5. wykonywanie budżetu,
 6. uczestniczenie w pracach związków i posiedzeń międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z uchwał związków,
 7. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 8. upoważnienie innych   pracowników urzędu  do wydawania w   jego   imieniu   decyzji     administracyjnych w  indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 9. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczenie  innych osób do podejmowania tych czynności,
 10. zatrudnianie i zwalnianie   kierowników   gminnych   jednostek    organizacyjnych oraz  pracowników urzędu zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych oraz wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec tych pracowników,
 11. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 12. załatwianie wniosków posłów, senatorów, udzielania odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych,
 13. opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie przygotowania i alarmu przeciwpowodziowego,
 14. wydawanie zarządzeń, wprowadzanie w życie regulaminów dotyczących działalności urzędu np. Regulaminu Świadczeń Socjalnych, Instrukcji Obiegu Dokumentów,
 15. nadzór nad realizacją ustawy o zamówieniach publicznych, ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych,
 16. wydawanie przepisów porządkowych w przypadkach niecierpiących zwłoki,
 17. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy oraz kontrola realizacji zadań obronnych przez jednostki organizacyjne działające na terenie gminy,
 18. przeprowadzanie ocen kwalifikacyjnych pracowników,
 19. podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
 20. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji wójta przez przepisy prawa,
 21. przyjmowanie oświadczeń majątkowych od osób zobowiązanych ustawą do ich składania.