Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Jarczów

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Ogłoszenie o naborze członków Komitetu Rewitalizacji
Data utworzenia
2024-01-04
Opis

Wójt Gminy Jarczów ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Uchwale Nr XLIII/333/23  Rady Gminy Jarczów z dnia 29.12.2023 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy Jarczów w sprawach dotyczących prowadzenia i oceny rewitalizacji w ramach opracowywanego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jarczów na lata 2023-2030 oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo- doradczą Wójta Gminy Jarczów w zakresie rewitalizacji.
W skład Komitetu wchodzi od 7 do 9 członków, a w tym:

 1. 1 mieszkańca obszaru rewitalizacji oraz właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze,
 2. do 3 mieszkańców Gminy innych niż wymienieni w pkt. 1 lit. a,
 3. 1 przedstawiciela podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą
 4. 1 przedstawiciela podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych
 5. 1 z Radnych Rady Gminy, wyznaczonych przez Radę Gminy Jarczów
 6. 1 przedstawiciela organów władzy publicznej oraz innych podmiotów realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa, wskazanych przez jednostki uprawnione do reprezentowania tych organów i podmiotów.
 7. 1 przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne, oraz organy doradcze i konsultacyjne gminy;

 

Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał od 04.01.2024r. do dnia 25.01.2024 r. włącznie. Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dostarczenie go w następujący sposób:

 1. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Jarczowie, ul. 3 Maja 24, 22-664 Jarczów,
 2. bezpośrednio w Urzędzie Gminy Jarczów w godzinach pracy urzędu, tj.: od 7:00 do 15:00.

Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Wójt Gminy Jarczów. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy Jarczów.

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

 • niepodpisane,
 • złożone w innym terminie niż wyżej wyznaczony.
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Łuczak Kinga
Dodano do BIP dnia: 2024-01-04 10:09:25